ترجمه فوری - ترجمه کده
امتیاز بدهید

ترجمه فوری

با توجه به اينکه مجموعه "ترجمه کده" از خدمات تعداد قابل توجهي از مترجمين گرامي بهره ميبرد و با در نظر گرفتن سرعت ايشان در ترجمه و تايپ همزمان فايل سفارش ها،فايل هايي که جهت ترجمه به مجموعه "ترجمه کده" ارجاع داده ميشود با توجه به حجم سفارش در کوتاهترين زمان ممکن ترجمه و در اختيار کاربران گرامي قرار ميگيرد.اما ممکن است کاربر محترم در شرايط خاصي قرار داشته باشد و ايشان تمايل داشته باشند که فايل سفارش سريعتر از زمان معمول ترجمه و در اختيار ايشان قرار داده شود؛ بر اين اساس مجموعه "ترجمه کده" راهکارهاي لازم و ضروري جهت به تحقق پيوستن اين امر را پيش بيني کرده است و کاربران گرامي در صورتي که در چنين شرايطي قرار داشته باشند ميتوانند در هنگام ثبت سفارش درخواست خود را مبني بر "ترجمه فوري" فايل سفارش قيد نمايند و اپراتور هاي مجموعه "ترجمه کده" در هنگام صدور فاکتور اين مورد را مدنظر قرار خواهند داد.البته در صورتي که کاربر محترم سفارش خود را ثبت نموده و زمان هاي اعلام شده در پيش فاکتور سفارش متناسب با مقتضيات زماني ايشان نباشد ميتوانند از طريق راه هاي ارتباطي پيش بيني در مجموعه "ترجمه کده" با بخش پشتيباني تماس گرفته و درخواست خود را در رابطه با "ترجمه فوري" مطرح نمايند و در چنين شرايطي نيز امکان اصلاح زمان تحويل ترجمه فايل سفارش پس از صدور پيش فاکتور اوليه وجود دارد.

  

 

 

ترجمه فوري رشته ها و گرايش هاي "علوم انساني"

ترجمه فوري علوم اقتصاد:

- ترجمه فوري اقتصاد انرژي

- ترجمه فوري اقتصاد محيط زيست

- ترجمه فوري اقتصاد و تجارت الكترونيک

- ترجمه فوري برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

 

 

ترجمه فوري حسابداري:

- ترجمه فوري حسابرسي

- ترجمه فوري حسابداري بيمه

- ترجمه فوري حسابداري مالي

- ترجمه فوري حسابداري دولتي

- ترجمه فوري حسابداري صنعتي

- ترجمه فوري حسابداري مالياتي

 

 

ترجمه فوري حقوق:

- ترجمه فوري حقوق بشر

- ترجمه فوري حقوق هوايي

- ترجمه فوري حقوق پزشكي

- ترجمه فوري حقوق ارتباطات

- ترجمه فوري حقوق خصوصي

- ترجمه فوري حقوق اقتصادي

- ترجمه فوري حقوق بين الملل

- ترجمه فوري حقوق نفت و گاز

- ترجمه فوري حقوق مالكيت فكري

- ترجمه فوري حقوق شركتهاي تجاري

- ترجمه فوري حقوق تجاري اقتصادي بين الملل

- ترجمه فوري حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري

 

 

ترجمه فوري زبان شناسي:

- ترجمه فوري زبان شناسي همگاني

- ترجمه فوري زبان شناسي رايانشي

- ترجمه فوري واژه گزيني و اصطلاح شناسي

 

 

ترجمه فوري علوم اجتماعي:

- ترجمه فوري مردم‌ شناسي

- ترجمه فوري مطالعات جوانان

- ترجمه فوري جامعه شناسي

- ترجمه فوري توسعه روستايي

- ترجمه فوري جمعيت شناسي

- ترجمه فوري پژوهشگري‌ اجتماعي

- ترجمه فوري تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعي

 

 

ترجمه فوري علوم سياسي:

- ترجمه فوري علوم سياسي گرايش روابط بين الملل

- ترجمه فوري علوم سياسي گرايش انديشه سياسي

- ترجمه فوري علوم سياسي گرايش مطالعات منطقه اي

- ترجمه فوري علوم سياسي گرايش ديپلماسي و روابط بين الملل

 

 

ترجمه فوري مديريت:

- ترجمه فوري MBA

- ترجمه فوري مديريت تحول

- ترجمه فوري مديريت بيمه

- ترجمه فوري مديريت مالي

- ترجمه فوري مديريت بحران

- ترجمه فوري مديريت شهري

- ترجمه فوري مديريت اجرايي

- ترجمه فوري مديريت دولتي

- ترجمه فوري مديريت صنعتي

- ترجمه فوري مديريت بازرگاني

- ترجمه فوري مديريت بازاريابي

- ترجمه فوري مديريت تکنولوژي

- ترجمه فوري مديريت کارآفريني

- ترجمه فوري مديريت محيط زيست

- ترجمه فوري مديريت صنعتي گرايش توليد

- ترجمه فوري مديريت صنعتي گرايش مالي

- ترجمه فوري مديريت كار آفريني گرايش MBA

- ترجمه فوري مديريت كار آفريني گرايش توسعه

- ترجمه فوري مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

- ترجمه فوري مديريت اجرايي گرايش استراتژيک

- ترجمه فوري مديريت خدمات بهداشتي و درماني

- ترجمه فوري مديريت كار آفريني گرايش سازماني

- ترجمه فوري مديريت كار آفريني گرايش بين الملل

- ترجمه فوري مديريت حمل و نقل دريايي بين قاره اي

- ترجمه فوري مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات

- ترجمه فوري مديريت تکنولوژي گرايش نوآوري تكنولوژي

- ترجمه فوري مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها

- ترجمه فوري مديريت كار آفريني گرايش خدمات كشاورزي

- ترجمه فوري مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي

- ترجمه فوري مديريت كار آفريني گرايش آموزش و ترويج كارآفريني

 

 

  

ترجمه فوري رشته ها و گرايش هاي "فني و مهندسي"

 

ترجمه فوري دريانوردي:

- ترجمه فوري بندر و كشتيراني

- ترجمه فوري حمل و نقل دريايي

 

 

ترجمه فوري کامپيوتر:

- ترجمه فوري تجارت الکترونيک

- ترجمه فوري مهندسي نرم ‌افزار

- ترجمه فوري مهندسي سخت ‌افزار

 

 

ترجمه فوري مهندسي برق:

- ترجمه فوري مهندسي برق گرايش كنترل

- ترجمه فوري مهندسي برق گرايش مخابرات نوري

- ترجمه فوري مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

- ترجمه فوري مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک

- ترجمه فوري مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال

- ترجمه فوري مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيک

 

 

ترجمه فوري مهندسي شيمي:

- ترجمه فوري بيوتکنولوژي

- ترجمه فوري مهندسي نانو

- ترجمه فوري مهندسي فرآيند

- ترجمه فوري مهندسي صنايع گاز

- ترجمه فوري مهندسي صنايع سلولزي

- ترجمه فوري مهندسي شيمي گرايش محيط زيست

- ترجمه فوري مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي

- ترجمه فوري مهندسي شيمي گرايش فرآيندهاي جداسازي

- ترجمه فوري مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و کنترل

 

  

ترجمه فوري مهندسي صنايع:

- ترجمه فوري مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي

- ترجمه فوري مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري

- ترجمه فوري مهندسي صنايع گرايش لجستيک و زنجيره تامين

- ترجمه فوري مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري

 

 

ترجمه فوري مهندسي عمران:

- ترجمه فوري مهندسي آب

- ترجمه فوري مهندسي زلزله

- ترجمه فوري مهندسي سازه

- ترجمه فوري مهندسي و مديريت ساخت

- ترجمه فوري مهندسي سازه‌هاي دريايي

- ترجمه فوري مهندسي برنامه‌ريزي حمل و نقل

- ترجمه فوري مهندسي عمران نقشه برداري گرايش فتو گرامتري

- ترجمه فوري مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سنجش از دور

 

 

ترجمه فوري مهندسي مکانيک:

- ترجمه فوري طراحي كاربردي

- ترجمه فوري سازه بدنه خودرو

- ترجمه فوري سيستم محركه خودرو

- ترجمه فوري مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيک

 

 

ترجمه فوري مهندسي مواد و متالوژي:

- ترجمه فوري مهندسي مواد و متالوژي گرايش متالورژي

- ترجمه فوري مهندسي مواد و متالوژي گرايش نانو مواد

- ترجمه فوري مهندسي مواد و متالوژي گرايش بيومتريال

- ترجمه فوري مهندسي مواد و متالوژي گرايش جوشکاري

- ترجمه فوري مهندسي مواد و متالوژي گرايش مهندسي سطح

- ترجمه فوري مهندسي مواد و متالوژي گرايش مهندسي مواد مرکب

- ترجمه فوري مهندسي مواد و متالوژي گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

 

  

ترجمه فوري مهندسي نفت:

- ترجمه فوري مهندسي نفت گرايش اكتشاف

- ترجمه فوري مهندسي نفت گرايش بهره برداري

 

 

ترجمه فوري مهندسي هوا و فضا:

- ترجمه فوري مهندسي هوا و فضا گرايش جلو برندگي

- ترجمه فوري مهندسي هوا و فضا گرايش آيروديناميک

- ترجمه فوري مهندسي هوا و فضا گرايش مهندسي فضايي

- ترجمه فوري مهندسي هوا و فضا گرايش مهندسي فناوري ماهواره

 

 

 

ترجمه فوري رشته ها و گرايش هاي "علوم پايه"

 

ترجمه فوري آمار:

- ترجمه فوري آمار گرايش بيمه

- ترجمه فوري آمار گرايش نظري

- ترجمه فوري آمار گرايش زيستي

- ترجمه فوري آمار گرايش اقتصادي و اجتماعي

 

 

ترجمه فوري تربيت بدني و علوم ورزشي:

- ترجمه فوري بيومكانيک ورزشي

- ترجمه فوري روانشناسي ورزشي

- ترجمه فوري رفتار حركتي گرايش رشد حركتي

- ترجمه فوري رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي

- ترجمه فوري مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش

- ترجمه فوري فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي

- ترجمه فوري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حرکات اصلاحي

 

  

ترجمه فوري روانشناسي:

- ترجمه فوري روانشناسي باليني

- ترجمه فوري روانشناسي خانواده درماني

- ترجمه فوري سنجش و اندازه گيري روانسنجي

 

 

ترجمه فوري رياضي:

- ترجمه فوري جبر

- ترجمه فوري هندسه

- ترجمه فوري آناليز رياضي

- ترجمه فوري نظريه اعداد

- ترجمه فوري رياضي محض

- ترجمه فوري رياضي کاربردي

- ترجمه فوري تحقيق در عمليات

 

 

ترجمه فوري زيست شناسي - علوم گياهي:

- ترجمه فوري علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي

- ترجمه فوري علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني

 

 

ترجمه فوري شيمي:

- ترجمه فوري فيتوشيمي

- ترجمه فوري شيمي دريا

- ترجمه فوري شيمي تجزيه

- ترجمه فوري شيمي فيزيک

- ترجمه فوري شيمي كاربردي

 

 

ترجمه فوري علوم جغرافيايي:

- ترجمه فوري جغرافياي پزشكي

- ترجمه فوري مخاطرات محيطي

- ترجمه فوري جغرافياي سياسي

- ترجمه فوري برنامه ريزي آمايش سرزمين

- ترجمه فوري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

- ترجمه فوري جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري

- ترجمه فوري آب و هواشناسي(اقليم شناسي) گرايش آب و هواشناسي شهري

- ترجمه فوري آب و هواشناسي(اقليم شناسي) گرايش تغييرات آب و هوايي اقليمي

 

  

ترجمه فوري علوم زمين:

- ترجمه فوري آب شناسي

- ترجمه فوري زمين شيمي

- ترجمه فوري زمين شناسي اقتصادي

- ترجمه فوري زمين شناسي مهندسي

- ترجمه فوري چينه نگاري و ديرينه شناسي

- ترجمه فوري زمين شناسي زيست محيطي

 

 

ترجمه فوري فيزيک:

- ترجمه فوري نجوم

- ترجمه فوري آموزش فيزيک

- ترجمه فوري فيزيک هسته اي

- ترجمه فوري فيزيک اتمي-مولکولي

 

 

 

ترجمه فوري رشته ها و گرايش هاي "هنر"

ترجمه فوري معماري:

- ترجمه فوري طراحي شهري

- ترجمه فوري برنامه ريزي شهري

- ترجمه فوري برنامه ريزي منطقه اي

 

 

ترجمه فوري هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي:

- ترجمه فوري پژوهش هنر

- ترجمه فوري فلسفه هنر

 

 

ترجمه فوري هنرهاي تصويري و طراحي:

- ترجمه فوري عكاسي

- ترجمه فوري تصوير متحرک(انيميشن)

 

 

ترجمه فوري هنرهاي ساخت و معماري:

- ترجمه فوري انرژي معماري

- ترجمه فوري مديريت پروژه و ساخت

- ترجمه فوري فناوري معماري گرايش ديجيتال

 

 

 

ترجمه فوري رشته ها و گرايش هاي "دامپزشکي"

 

ترجمه فوري انگل شناسي دامپزشكي:

- ترجمه فوري سم شناسي

- ترجمه فوري فيزيولوژي دامپزشكي

- ترجمه فوري انگل شناسي دامپزشكي

- ترجمه فوري باكتري شناسي دامپزشكي

 

 

 

ترجمه فوري رشته ها و گرايش هاي "علوم پزشکي"

 

- ترجمه فوري پرستاري

- ترجمه فوري فيزيوتراپي

- ترجمه فوري ژنتيک پزشكي

- ترجمه فوري سم شناسي

- ترجمه فوري پزشكي عمومي

- ترجمه فوري ويروس شناسي

- ترجمه فوري بيوشيمي باليني

- ترجمه فوري خون شناسي فيزيولوژي

 

 

 

ترجمه فوري رشته ها و گرايش هاي "کشاورزي"

 

ترجمه فوري مجموعه کشاورزي و منابع طبيعي:

- ترجمه فوري هواشناسي کشاورزي

- ترجمه فوري مهندسي کشاورزي گرايش باغباني

- ترجمه فوري مهندسي کشاورزي گرايش علوم دامي

- ترجمه فوري مهندسي کشاورزي گرايش صنايع غذايي

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي گرايش صنايع چوپ

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي گرايش بيابان زدايي

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست

- ترجمه فوري مهندسي کشاورزي گرايش اقتصاد کشاورزي

- ترجمه فوري مهندسي کشاورزي گرايش توسعه روستايي

- ترجمه فوري مهندسي کشاورزي گرايش بيماري هاي گياهي

- ترجمه فوري مهندسي کشاورزي گرايش زراعت و اصلاح نباتات

- ترجمه فوري مهندسي کشاورزي گرايش بيوتکنولوژي در کشاورزي

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي گرايش آبخيزداري، مرتع داري

- ترجمه فوري مهندسي کشاورزي گرايش شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي مجموعه مديريت مناطق بياباني و همزيستي با بيابان

 

  

ترجمه فوري محيط زيست:

- ترجمه فوري محيط زيست گرايش مديريت

- ترجمه فوري محيط زيست گرايش برنامه ريزي

- ترجمه فوري محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست

 

 

ترجمه فوري مهندسي توليدات گياهي:

- ترجمه فوري مهندسي توليدات گياهي گرايش اصلاح گياهان باغباني

- ترجمه فوري مهندسي توليدات گياهي گرايش توليد محصولات باغباني

 

  

ترجمه فوري مهندسي كشاورزي ـ اقتصاد كشاورزي:

- ترجمه فوري مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست

- ترجمه فوري مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي

 

  

ترجمه فوري مهندسي كشاورزي ـ زراعت و اصلاح نباتات:

- ترجمه فوري كشاورزي اكولوژيک(اگرواكولوژي)

- ترجمه فوري مهندسي كشاورزي گرايش زراعت

- ترجمه فوري مهندسي كشاورزي گرايش اصلاح نباتات

 

 

ترجمه فوري مهندسي كشاورزي ـ علوم باغباني:

- ترجمه فوري مهندسي كشاورزي - علوم باغباني گرايش گياهان زينتي

- ترجمه فوري مهندسي كشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه

- ترجمه فوري مهندسي كشاورزي - علوم باغباني گرايش بيوتكنولوژي و ژنتيک مولكولي محصولات باغباني

 

  

ترجمه فوري مهندسي كشاورزي ـ علوم دام و طيور:

- ترجمه فوري علوم طيور گرايش فيزيولوژي طيور

- ترجمه فوري مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه طيور

- ترجمه فوري مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام

- ترجمه فوري مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش مديريت دامپروري

- ترجمه فوري مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش پرورش زنبورعسل

 

  

ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي ـ بيابان:

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي - مديريت مناطق بياباني گرايش خاک شناسي

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي - مديريت مناطق بياباني گرايش مرتع و آبخيزداري

 

  

ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي ـ جنگل:

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي گرايش مهندسي جنگل

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي گرايش مسايل اقتصادي–اجتماعي جنگل

 

  

ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي ـ شيلات:

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي گرايش صيد و بهره برداري آبزيان

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي گرايش فرآوري محصولات شيلاتي

- ترجمه فوري مهندسي منابع طبيعي گرايش بوم شناسي آبزيان شيلاتي

 

 

Link: http://www.tarjomekade.com/page/ترجمه-فوری-48.html

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *
CAPTCHA Image تصویر جدید