ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی - ترجمه کده
امتیاز بدهید

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

با توجه به اینکه اکثر اساتید و دانشجویان گرامی تمایل دارند نتیجه پژوهش های خود را به صورت مقاله در ژورنال های ISI و ژورنال های خارجی مورد تایید وزارت علوم به چاپ برسانند،تقاضا جهت دریافت خدمات "ترجمه فارسی به انگلیسی" نسبت به سال های گذشته به شدت افزایش یافته است.با در نظر گرفتن اینکه یکی از قدم های اولیه و اساسی در مسیر گرفتن پذیرش مقالات در ژورنال های ISI و ژورنال های خارجی مورد تایید وزارت علوم کیفیت نوشتار و صحیح بودن نگارش مقاله(قواعد گرامری،نگارش علمی،کاربرد صحیح لغات تخصصی و ...)میباشد،ما در مجموعه "ترجمه کده" مترجمین گرامی را دسته بندی کرده ایم و با اطلاع و شناخت نسبت به تخصص و تجربه هر یک از مترجمین گرامی، تنها مقالاتی را که ایشان در آن حوزه تخصصی از تجربه و توانمندی کافی برخوردار باشند جهت ترجمه به ایشان ارجاع داده میشود.

حوزه ها و زمینه های تخصصی که مترجمین گرامی مجموعه "ترجمه کده" بر آن اساس دسته بندی شده و مشغول به فعالیت هستند به شرح زیر میباشد:

 

ترجمه فارسی به انگلیسی رشته ها و گرایش های "علوم انسانی"

 

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم اقتصاد:

ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد انرژی

ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد نفت و گاز

ترجمه فارسی به انگلیسی بانكداری اسلامی

ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد محيط زيست

ترجمه فارسی به انگلیسی اقتصاد و تجارت الكترونيک

ترجمه فارسی به انگلیسی توسعه اقتصادی و برنامه ريزی

ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ريزی سيستم های اقتصادی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی الهيات و معارف اسلامی:

ترجمه فارسی به انگلیسی فقه‌ شافعی‌

ترجمه فارسی به انگلیسی ادیان‌ و عرفان‌

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم‌ قرآن‌ و حدیث

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه‌ و حکمت‌ اسلامی‌

ترجمه فارسی به انگلیسی فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی

ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی ایران شناسی:

ترجمه فارسی به انگلیسی ايران شناسی گرايش تاريخ

ترجمه فارسی به انگلیسی ايران شناسی گرايش عمومی

ترجمه فارسی به انگلیسی ايران شناسی گرايش فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگی

ترجمه فارسی به انگلیسی ايران شناسی گرايش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرايی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی باستان شناسی:

ترجمه فارسی به انگلیسی باستان شناسی گرايش پيش از تاريخ ايران

ترجمه فارسی به انگلیسی باستان شناسی گرايش دوران تاريخی ايران

ترجمه فارسی به انگلیسی باستان شناسی گرايش تمدن و فرهنگ اسلامی ايران و سرزمينهای ديگر

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ:

ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ تشيع 

ترجمه فارسی به انگلیسی تاريخ اسلام

ترجمه فارسی به انگلیسی تاريخ ايران باستان

ترجمه فارسی به انگلیسی تاريخ ايران اسلامی 

ترجمه فارسی به انگلیسی تاريخ عمومی جهان

ترجمه فارسی به انگلیسی مطالعات خليج فارس

ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ انقلاب اسلامی

ترجمه فارسی به انگلیسی مطالعات آسيای مركزی و قفقاز 

ترجمه فارسی به انگلیسی تاريخ گرايش اسناد و مدارك آرشيوی و نسخه شناسی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری:

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابرسی

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری بیمه

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری مالی

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری دولتی

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری صنعتی

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری مالیاتی

ترجمه فارسی به انگلیسی حسابداری بانک ها

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق:

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق بشر

- ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق هوايی

- ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق خانواده

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق پزشكی

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق عمومی

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق ارتباطات

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق خصوصی

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق اقتصادی 

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق بين الملل

- ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق نفت و گاز

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق سردفتری

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق حمل و نقل

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق محيط زيست

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق مالكيت فكری

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق دادرسی اداری

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق تجارت بين الملل

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق شركتهای تجاری

- ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق جزا و جرم شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق كيفری اطفال و نوجوان

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت اصلاح و كيفرهای قضايی

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق تجاری اقتصادی بين الملل

ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی زبان شناسی:

ترجمه فارسی به انگلیسی زبان شناسی همگانی

ترجمه فارسی به انگلیسی زبان شناسی رايانشی

- ترجمه فارسی به انگلیسی واژه گزينی و اصطلاح شناسی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی زبان و ادبیات:

ترجمه فارسی به انگلیسی زبان و ادبيات گرايش ادبيات تطبيقی

ترجمه فارسی به انگلیسی زبان و ادبيات گرايش ادبيات كودك ونوجوان

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم اجتماعی:

- ترجمه فارسی به انگلیسی مردم‌ شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی مطالعات جوانان

ترجمه فارسی به انگلیسی جامعه شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی توسعه روستايی

ترجمه فارسی به انگلیسی جمعيت شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی پژوهشگری‌ اجتماعی

ترجمه فارسی به انگلیسی تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعی

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه علوم اجتماعی

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت راهبردی فرهنگ

ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ريزی رفاه اجتماعی

ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ريزی توسعه منطقه ای

ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ريزی گردشگری (توريسم)

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم اجتماعی گرايش مطالعات فرهنگی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم ارتباطات اجتماعي:

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت رسانه

ترجمه فارسی به انگلیسی تبليغ و ارتباطات فرهنگی

ترجمه فارسی به انگلیسی مطالعات فرهنگی و رسانه

ترجمه فارسی به انگلیسی ارتباطات اجتماعی گرايش روزنامه نگاری

ترجمه فارسی به انگلیسی ارتباطات اجتماعی گرايش تحقيق درارتباطات اجتماعی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم سیاسی:

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم سیاسی گرایش دیپلماسی و روابط بین الملل

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه:

- ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه دین

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه هنر

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه علم

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه منطق

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه اخلاق

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه تحلیلی

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه تطبیقی

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه اسلامی

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه علم و فناوری

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه و کلام اسلامی

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه و حکمت اسلامی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت:

ترجمه فارسی به انگلیسی MBA

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت تحول

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت بیمه

- ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت مالی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت بحران

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت شهری

- ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت اجرایی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت دولتی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت صنعتی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت بازرگانی

- ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت بازاریابی

- ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت تکنولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت کارآفرینی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت آموزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت رسانه ای

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت سیستم ها

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت آموزش عالی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت محیط زیست

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت منابع انسانی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت تولید و عملیات

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت بازرگانی داخلی

- ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت بازرگانی بین الملل

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت صنعتی گرایش تولید

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت صنعتی گرایش مالی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت مالی گرایش بانكداری

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش MBA

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش توسعه

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش سازمانی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش بين الملل

- ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش گردشگری

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت مالی گرایش بيمه – مستغلات

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت حمل و نقل دريايی بين قاره ای

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش گرايش فناوری

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تكنولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش بخش عمومی

- ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تكنولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت دولتی گرايش تشكيلات و روشها

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار جديد

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار جديد

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش خدمات كشاورزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت مالی مهندسی مالی و مديريت ريسک

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار الكترونيكی

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالی و اقتصادی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت كار آفرينی گرايش آموزش و ترويج كارآفرينی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش كسب و كار

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت تکنولوژی گرایش سياستهای تحقيق و توسعه

- ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش مديريت دانش

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش كسب و كار الکترونیک

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت مالی گرايش تامين مالی و سرمايه گذاری درنفت و گاز

- ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش مديريت منابع اطلاعاتی

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش سیستم های اطلاعاتی پيشرفته

  

 

 

ترجمه فارسی به انگلیسی رشته ها و گرایش های "فنی و مهندسی"

 

ترجمه فارسی به انگلیسی دریانوردی:

- ترجمه فارسی به انگلیسی بندر و كشتيرانی

ترجمه فارسی به انگلیسی حمل و نقل دريايی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی کامپیوتر:

ترجمه فارسی به انگلیسی مکاترونیک

ترجمه فارسی به انگلیسی امنیت اطلاعات

ترجمه فارسی به انگلیسی تجارت الکترونیک

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نرم ‌افزار

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سخت ‌افزار

ترجمه فارسی به انگلیسی الگوریتم‌ها و محاسبات

ترجمه فارسی به انگلیسی شبکه های کامپیوتری

ترجمه فارسی به انگلیسی هوش مصنوعی و رباتيكز

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی فناوری اطلاعات

ترجمه فارسی به انگلیسی معماری سيستم های كامپيوتری

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش كنترل

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش مخابرات نوری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش مخابرات سيستم

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هسته ای گرايش كاربرد پرتوها

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش سيستم های قدرت

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش مخابرات ميدان و موج

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الكترونيک

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش سيستم های الكترونيک ديجيتال

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش افزاره های ميكرو و نانوالكترونيک

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش الكترونيک قدرت و ماشينهای الكتريكی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برق گرایش برنامه ريزی و مديريت سيستم های انرژی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلیمر:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد مركب

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پليمر گرايش نانوپليمر

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پليمر گرايش صنايع پليمر

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پليمر گرايش مهندسی فرآيند پليمريزاسيون

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شیمی:

ترجمه فارسی به انگلیسی بیوتکنولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نانو

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی فرآیند

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع گاز

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کاتالیست

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی بیوتکنولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی ترموسنتیک

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع پالایش

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع سلولزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مخازن هیدروکربوری

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شيمی گرايش پليمر

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شيمی گرايش نانو فناوری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شيمی گرايش محيط زيست

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شيمی گرايش صنايع پتروشيمی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی ایمنی بهداشت ومحیط زیست HSE

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شيمی گرايش فرآيندهای جداسازی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شيمی گرايش مهندسی صنايع غذايی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شيمی گرايش صنايع شيميايی معدنی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی شيمی گرايش مدل سازی شبيه سازی و کنترل

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع گرایش آينده پژوهی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع گرایش مديريت پروژه

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع گرایش سيستمهای مالی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع گرایش سيستم های سلامت 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع گرایش مديريت نوآوری و فناوری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع گرایش لجستيک و زنجيره تامين

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع گرایش بهينه سازی سيستم ها

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع گرایش مديريت سيستم و بهره وری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع گرایش مدل سازی سيستم های كلان

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی عمران:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی آب

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی زلزله

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سازه

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی راه و ترابری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی حمل و نقل

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی خطوط راه آهن

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی و مديريت ساخت

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سازه‌های دریایی

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی و مديريت منابع آب

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک خاک و پی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سازه‌های هیدرولیکی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دريایی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش ژئودزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش فتو گرامتری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش هیدروگرافی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش سنجش از دور

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش سامانه اطلاعات مکانی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT):

ترجمه فارسی به انگلیسی امنيت اطلاعات

ترجمه فارسی به انگلیسی تجارت الكترونيكی

ترجمه فارسی به انگلیسی شبكه های كامپيوتری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی فناوری اطلاعات

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی معدن:

ترجمه فارسی به انگلیسی مكانيک سنگ

ترجمه فارسی به انگلیسی اكتشاف معدن

ترجمه فارسی به انگلیسی استخراج معدن

ترجمه فارسی به انگلیسی فرآوری مواد معدنی

ترجمه فارسی به انگلیسی تونل و فضاهای زيرزمينی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی معماری کشتی:

ترجمه فارسی به انگلیسی سازه كشتی

ترجمه فارسی به انگلیسی هيدرومكانيک كشتی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی ساخت در صنايع دريايی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک:

ترجمه فارسی به انگلیسی مكاترونيک

ترجمه فارسی به انگلیسی تبديل انرژی

ترجمه فارسی به انگلیسی طراحی كاربردی

- ترجمه فارسی به انگلیسی سازه بدنه خودرو

ترجمه فارسی به انگلیسی سيستم محركه خودرو

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پزشكی گرايش بيومكانيک

- ترجمه فارسی به انگلیسی طراحي سيستمهای ديناميكی خودرو

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی:

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش متالورژی 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش نانو مواد

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش بیومتریال

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش سرامیک 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش ریخته‌گری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش جوشکاری 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش استخراج فلزات 

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش مهندسی سطح

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش شکل‌دهی فلزات 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش حفاظت و خوردگی 

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش مهندسی مواد مرکب 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نفت:

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نفت گرایش حفاری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نفت گرایش اكتشاف

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی نفت گرایش مخازن هيدروكربوری

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسي هوا و فضا:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوا و فضا گرایش جلو برندگی 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوا و فضا گرایش آیروديناميک

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوا و فضا گرایش مهندسی فضايی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوا و فضا گرایش سازه های هوايی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوا و فضا گرایش ديناميک پرواز و كنترل

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوا و فضا گرایش مهندسی فناوری ماهواره

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی هوا و فضا گرایش سوانح هوايی و صلاحيت های پروازی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی نانو فناوری-نانو مواد:

ترجمه فارسی به انگلیسی نانو فناوری گرایش استخراج فلزات

- ترجمه فارسی به انگلیسی نانو فناوری گرایش شكل دادن فلزات

ترجمه فارسی به انگلیسی نانو فناوری گرایش شناسايی و انتخاب مواد مهندسی

  

 

 

ترجمه فارسی به انگلیسی رشته ها و گرایش های "علوم پایه"

 

ترجمه فارسی به انگلیسی آمار:

ترجمه فارسی به انگلیسی آمار گرایش بیمه

ترجمه فارسی به انگلیسی آمار گرایش نظری

ترجمه فارسی به انگلیسی آمار گرایش زیستی

ترجمه فارسی به انگلیسی آمار گرایش اقتصادی و اجتماعی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی تربيت بدنی و علوم ورزشی:

ترجمه فارسی به انگلیسی بيومكانيک ورزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی ورزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی رفتار حركتی گرايش رشد حركتی

ترجمه فارسی به انگلیسی رفتار حركتی گرايش آموزش تربيت بدنی

ترجمه فارسی به انگلیسی فيزيولوژی ورزشی گرايش تغذيه و ورزش

ترجمه فارسی به انگلیسی رفتار حركتی گرايش يادگيری و كنترل حركتی

ترجمه فارسی به انگلیسی فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی فعاليت بالینی

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت ورزشی گرايش مديريت بازاريابی در ورزش

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت ورزشی گرايش مديريت رويدادهای ورزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت ورزشی گرايش مديريت رسانه های ورزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت ورزشی گرايش مديريت اماكن و تاسیسات ورزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی فعاليت بدنی و تندرستی

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت ورزشی گرايش مديريت اوقات فراغت ورزش های تفریحی

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت ورزشی گرايش مديريت راهبردی در سازمان های ورزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی آسيب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی گرايش حرکات اصلاحی

ترجمه فارسی به انگلیسی آسيب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی گرايش امدادگر ورزشی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی:

ترجمه فارسی به انگلیسی مشاوره و راهنمايی

ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی بالينی

ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی عمومی

ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی خانواده درمانی

ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی صنعتی – سازمانی

ترجمه فارسی به انگلیسی سنجش و اندازه گيری روانسنجی

ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی بالينی كودک و نوجوان

ترجمه فارسی به انگلیسی روان شناسی و آموزش كودكان استثنايی

ترجمه فارسی به انگلیسی روانشناسی اسلامی گرايش روانشناسی مثبت گرا

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی:

ترجمه فارسی به انگلیسی جبر

ترجمه فارسی به انگلیسی هندسه

ترجمه فارسی به انگلیسی آنالیز ریاضی

ترجمه فارسی به انگلیسی نظریه اعداد

ترجمه فارسی به انگلیسی آنالیز عددی

ترجمه فارسی به انگلیسی بهینه سازی

ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی محض

ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضیات مالی

ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی کاربردی

ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضیات صنعتی

ترجمه فارسی به انگلیسی تحقیق در عملیات

ترجمه فارسی به انگلیسی معادلات دیفرانسیل

ترجمه فارسی به انگلیسی منطق و فلسفه ریاضی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی زیست شناسی:

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست فناوری دريا

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست شناسی گرایش ژنتيک

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست شناسی گرایش ميكروبی

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست شناسی گرایش بيوفيزيک

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست شناسی گرایش بيوشيمی

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست شناسی گرایش ميكروبيولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست فناوری گرايش صنعت و محيط زيست

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست شناسی گرایش علوم سلولی و مولكولی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست شناسی - علوم جانوری:

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم جانوری گرايش فيزيولوژی جانوری

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم جانوری گرايش بيوسيستماتيک جانوری

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم جانوری گرايش زيست شناسی سلولی تكوينی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم جانوری گرايش بافت شناسی و جنين شناسی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی زيست شناسی - علوم گياهی:

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم گياهی گرايش فيزيولوژی گياهی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم گياهی گرايش سيستماتيک و اكولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم گياهی گرايش زيست شناسی تكوينی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی:

ترجمه فارسی به انگلیسی فيتوشيمی

ترجمه فارسی به انگلیسی شيمی آلی

ترجمه فارسی به انگلیسی شيمی دريا

ترجمه فارسی به انگلیسی شيمی پليمر

ترجمه فارسی به انگلیسی شيمی تجزيه

ترجمه فارسی به انگلیسی آموزش شیمی

ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی فیزیک

ترجمه فارسی به انگلیسی شيمی دارويی

ترجمه فارسی به انگلیسی شيمی معدنی

ترجمه فارسی به انگلیسی شيمی كاربردی

ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی کاتالیست

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم و فناوری نانو – نانوشيمی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم تربیتی:

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت آموزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی تحقيقات آموزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی تكنولوژی آموزشی

ترجمه فارسی به انگلیسی آموزش بزرگسالان

ترجمه فارسی به انگلیسی آموزش و بهسازی منابع انسانی

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت و برنامه ريزی آموزش عالی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم تربيتی گرايش آموزش و پرورش دبستانی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم جغرافیایی:

ترجمه فارسی به انگلیسی جغرافيای پزشكی

ترجمه فارسی به انگلیسی مخاطرات محيطی

ترجمه فارسی به انگلیسی جغرافيای سياسی

ترجمه فارسی به انگلیسی طبيعت گردی(اكوتوريسم)

ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ريزی آمايش سرزمين

ترجمه فارسی به انگلیسی جغرافيا و برنامه ريزی شهری

ترجمه فارسی به انگلیسی جغرافيا و برنامه ريزی روستايی

ترجمه فارسی به انگلیسی جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری

ترجمه فارسی به انگلیسی ژئومورفولوژی گرايش برنامه ريزی محيطی

ترجمه فارسی به انگلیسی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش مخاطرات آب و هوایی

ترجمه فارسی به انگلیسی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش آب و هواشناسی شهری

ترجمه فارسی به انگلیسی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش آب و هواشناسی كاربردی

ترجمه فارسی به انگلیسی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش تغییرات آب و هوايی اقليمی

ترجمه فارسی به انگلیسی آب و هواشناسی(اقليم شناسی) گرايش آب و هواشناسی سينوپتيک

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم زمين:

ترجمه فارسی به انگلیسی پترولوژی

ترجمه فارسی به انگلیسی آب شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی زمين شيمی

ترجمه فارسی به انگلیسی زمين شناسی نفت

ترجمه فارسی به انگلیسی زمين ساخت(تكتونيک)

ترجمه فارسی به انگلیسی زمين شناسی اقتصادی

ترجمه فارسی به انگلیسی زمين شناسی مهندسی

ترجمه فارسی به انگلیسی چينه نگاری و ديرينه شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی زمين شناسی زيست محيطی

ترجمه فارسی به انگلیسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی 

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک:

ترجمه فارسی به انگلیسی نجوم

ترجمه فارسی به انگلیسی آموزش فيزيک

ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک هسته ای

ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک حالت جامد

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی پلاسما

ترجمه فارسی به انگلیسی فیزیک اتمی-مولکولی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم و فناوری نانو - نانو فيزيک

  

 

 

ترجمه فارسی به انگلیسی رشته ها و گرایش های "هنر"

 

ترجمه فارسی به انگلیسی معماری:

ترجمه فارسی به انگلیسی طراحی شهری

ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ريزی شهری

ترجمه فارسی به انگلیسی برنامه ريزی منطقه ای

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی هنرهای پژوهشی و صنايع دستی

ترجمه فارسی به انگلیسی پژوهش هنر

ترجمه فارسی به انگلیسی فلسفه هنر

ترجمه فارسی به انگلیسی هنراسلامی

ترجمه فارسی به انگلیسی صنايع دستی

ترجمه فارسی به انگلیسی مطالعات موزه

ترجمه فارسی به انگلیسی تاریخ هنر جهان اسلام

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی هنرهای تصويری و طراحی

ترجمه فارسی به انگلیسی نقاشی

ترجمه فارسی به انگلیسی عكاسی

ترجمه فارسی به انگلیسی تصويرسازی

ترجمه فارسی به انگلیسی ارتباط تصويری

ترجمه فارسی به انگلیسی تصوير متحرک(انيميشن)

ترجمه فارسی به انگلیسی مرمت اشيای فرهنگی و تاريخی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی هنرهای ساخت و معماری

ترجمه فارسی به انگلیسی انرژی معماری

ترجمه فارسی به انگلیسی مديريت پروژه و ساخت

ترجمه فارسی به انگلیسی فناوری معماری گرايش بيونيک

ترجمه فارسی به انگلیسی فناوری معماری گرايش ديجيتال

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی هنرهای موسيقی:

ترجمه فارسی به انگلیسی آهنگسازی

ترجمه فارسی به انگلیسی نوازندگی موسيقی ايرانی

ترجمه فارسی به انگلیسی نوازندگی موسيقی جهانی

ترجمه فارسی به انگلیسی موسيقی شناسی(اتنوموزيكولوژی)

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی هنرهای نمايشی و سينما:

ترجمه فارسی به انگلیسی راديو

ترجمه فارسی به انگلیسی سينما

ترجمه فارسی به انگلیسی بازيگری

- ترجمه فارسی به انگلیسی كارگردانی

ترجمه فارسی به انگلیسی تهيه كنندگی

ترجمه فارسی به انگلیسی ادبيات نمايشی

  

 

 

ترجمه فارسی به انگلیسی رشته ها و گرایش های "دامپزشکی"

 

ترجمه فارسی به انگلیسی انگل شناسی دامپزشكی:

ترجمه فارسی به انگلیسی سم شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی بيوشيمی بالينی

ترجمه فارسی به انگلیسی فيزيولوژی دامپزشكی

ترجمه فارسی به انگلیسی انگل شناسی دامپزشكی

ترجمه فارسی به انگلیسی بافت شناسی دامپزشكی

ترجمه فارسی به انگلیسی ايمنی شناسی دامپزشكی

ترجمه فارسی به انگلیسی باكتری شناسی دامپزشكی

ترجمه فارسی به انگلیسی بهداشت و كنترل كيفی مواد غذايی

  

 

 

ترجمه فارسی به انگلیسی رشته ها و گرایش های "علوم پزشکی"

 

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم پزشکی:

ترجمه فارسی به انگلیسی پرستاری

ترجمه فارسی به انگلیسی فيزيوتراپی

ترجمه فارسی به انگلیسی قارچ شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی ژنتيک پزشكی

ترجمه فارسی به انگلیسی فيزيک پزشكی

ترجمه فارسی به انگلیسی سم شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی پزشكی عمومی

ترجمه فارسی به انگلیسی ايمنی شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی ويروس شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی بيوشيمی بالينی

ترجمه فارسی به انگلیسی ميكروب شناسی بالينی

ترجمه فارسی به انگلیسی خون شناسی فيزيولوژی

  

 

 

ترجمه فارسی به انگلیسی رشته ها و گرایش های "کشاورزی"

 

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم و مهندسی صنايع غذايی:

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش صنايع غذايی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش علوم مواد غذایی

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش زيست فناوری مواد غذايی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مجموعه کشاورزی و منابع طبیعی:

ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت کشاورزی

ترجمه فارسی به انگلیسی هواشناسی کشاورزی

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی تولیدات گیاهی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش باغبانی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبیعی گرايش شیلات

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش علوم دامی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبیعی گرايش جنگلداری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش صنایع غذایی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبیعی گرايش صنایع چوپ

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش خاک شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبیعی گرايش بیابان زدایی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبیعی گرايش محیط زیست

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش حشره شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش اقتصاد کشاورزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش توسعه روستایی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش آبیاری و زهکشی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش بیماری های گیاهی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش زراعت و اصلاح نباتات

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش مکانیزاسیون کشاورزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش بیوتکنولوژی در کشاورزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش ترویج و آموزش کشاورزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبیعی گرايش آبخیزداری، مرتع داری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش مکانیک ماشین های کشاورزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی کشاورزی گرايش شناسایی و مبارزه با علف های هرز

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبیعی مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی محیط زیست:

ترجمه فارسی به انگلیسی محيط زيست گرايش مديريت

ترجمه فارسی به انگلیسی محيط زيست گرايش برنامه ريزی

ترجمه فارسی به انگلیسی محيط زيست گرايش آموزش محيط زيست

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی توليدات گياهی:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی توليدات گياهی گرايش اصلاح گياهان باغبانی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی توليدات گياهی گرايش توليد محصولات باغبانی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی ـ اقتصاد كشاورزی:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش سياست و توسعه كشاورزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش بازاريابی محصولات كشاورزی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش اقتصاد منابع طبيعی و محيط زيست

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهای كشاورزی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی ـ آب:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی گرایش سازه های آبی

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی گرایش آبياری و زهكشی

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی گرایش مهندسی منابع آب

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی گرایش هواشناسی كشاورزی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی ـ بيماری شناسی گياهی:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی گرايش بيماری شناسی گياهی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی گرايش ريزكرم شناسی(نماتدشناسی)

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات:

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم و تكنولوژی بذر

ترجمه فارسی به انگلیسی كشاورزی اكولوژيک(اگرواكولوژی)

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی گرایش زراعت

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی گرایش اصلاح نباتات

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی گرایش حشره شناسی كشاورزی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی ـ علوم باغبانی:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش ميوه كاری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش سبزی کاری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش گياهان زینتی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش فيزيولوژی و اصلاح سبزی ها

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش فيزيولوژی و اصلاح درختان ميوه

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش بيوتكنولوژی و ژنتيک مولكولی محصولات باغبانی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش فيزيولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی ـ علوم خاک:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم خاک گرايش فيزيک و حفاظت خاک

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم خاک گرايش شيمی و حاصلخيزی خاک

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم خاک گرايش بيولوژی و بيوتكنولوژی خاک

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم خاک گرايش پيدايش رده بندی و ارزيابی خاک

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی ـ علوم دام و طيور:

ترجمه فارسی به انگلیسی پرورش و مديريت توليد طيور

ترجمه فارسی به انگلیسی علوم طيور گرايش فيزيولوژی طيور

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش تغذيه دام

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش تغذيه طیور

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش فيزيولوژی دام

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش اصلاح نژاد دام

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش مديريت دامپروری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش پرورش زنبورعسل

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش تغذيه نشخواركنندگان

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مکانیک بیوسیستم:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مكانيک بيوسيستم گرايش طراحی و ساخت

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مكانيک بيوسيستم گرايش انرژی های تجدیدپذیر

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی مكانيک بيوسيستم گرايش فناوری پس از برداشت

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی ـ بيابان:

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی - مديريت مناطق بيابانی گرايش آبياری  

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی - مديريت مناطق بيابانی گرايش خاک شناسی

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی - مديريت مناطق بيابانی گرايش مرتع و آبخيزداری 

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی ـ جنگل:

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش جنگداری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش مهندسی جنگل

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش جنگل شناسی و اكولوژی جنگل

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش مسايل اقتصادی–اجتماعی جنگل

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی ـ چوب:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش صنايع چوب

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش صنايع خمير و كاغذ

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش حفاظت و اصلاح چوب

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش بيولوژی و آناتومی چوب

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش طراحی و مهندسی چوب

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش فرآورده های چندسازه چوب

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی ـ شيلات:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش تكثير و پرورش آبزيان

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش صيد و بهره برداری آبزيان

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش فرآوری محصولات شيلاتی

- ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش بوم شناسی آبزيان شيلاتی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی ـ محيط زيست:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی-محيط زيست گرايش ارزيابی و آمايش سرزمين

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی-محيط زيست گرايش آلودگي های محيط زيست

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی-محيط زيست گرايش زيستگاه ها و تنوع زيستی

  

 

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی ـ مرتع و آبخيزداری:

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش آبخيزداری

ترجمه فارسی به انگلیسی مهندسی منابع طبيعی گرایش مرتعداری

  

 

Link: http://www.tarjomekade.com/page/ترجمه-تخصصی-فارسی-به-انگلیسی-80.html

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *
CAPTCHA Image تصویر جدید