ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی - ترجمه کده
امتیاز بدهید

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی

اکثر مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متونی انگلیسی که به زبان فارسی ترجمه میشوند جهت استفاده در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،رساله دوره دکترا،پژوهش های اساتید گرامی و یا کاربرد در کارخانجات و سازمان ها میباشند که در همه این موارد ترجمه تخصصی و دقیق متون(هم از بعد گرامری و هم از بعد ترجمه علمی) بسیار حایز اهمیت میباشد.بدین جهت مجموعه "ترجمه کده" در راستای ترجمه هر چه دقیق تر و علمی تر متون مذکور،مترجمین عزیز مجموعه را در گروه ها و دسته های تخصصی از پیش تعیین شده قرار داده است و هر یک از سفارش های کاربران گرامی پس از اینکه توسط کارشناسان مجموعه بررسی میگردد،بر اساس زمینه تخصصی متن،تنها به مترجم محترمی ارجاع داده میشود که در آن زمینه و حیطه خاص از توانمندی،تجربه و دانش کافی برخوردار باشد.

مترجمین گرامی مجموعه "ترجمه کده" که در واحد "ترجمه انگلیسی به فارسی" قراردارند بر اساس حیطه ها،زمینه های تخصصی و گرایش های زیر دسته بندی شده و مشغول به فعالیت هستند:

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "علوم انسانی"

 

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم اقتصاد:

ترجمه انگلیسی به فارسی برنامه ريزی سيستم های اقتصادی

ترجمه انگلیسی به فارسی توسعه اقتصادی و برنامه ريزی

ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد و تجارت الكترونيک

ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد محيط زيست

ترجمه انگلیسی به فارسی بانكداری اسلامی

ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد نفت و گاز

ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد انرژی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی الهيات و معارف اسلامی:

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم‌ قرآن‌ و حدیث

ترجمه انگلیسی به فارسی ادیان‌ و عرفان‌

ترجمه انگلیسی به فارسی فقه‌ شافعی‌

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی ایران شناسی:

ترجمه انگلیسی به فارسی ايران شناسی گرايش فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگی

ترجمه انگلیسی به فارسی ايران شناسی گرايش عمومی

ترجمه انگلیسی به فارسی ايران شناسی گرايش تاريخ

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی تاریخ:

ترجمه انگلیسی به فارسی مطالعات خليج فارس 

ترجمه انگلیسی به فارسی تاريخ عمومی جهان

ترجمه انگلیسی به فارسی تاريخ ايران باستان

ترجمه انگلیسی به فارسی تاريخ اسلام

ترجمه انگلیسی به فارسی تاریخ تشيع 

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری:

ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری بانک ها

ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری مالیاتی

ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری صنعتی

ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری دولتی

ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری مالی

ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری بیمه

ترجمه انگلیسی به فارسی حسابرسی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق:

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق تجاری اقتصادی بين الملل

ترجمه انگلیسی به فارسی مديريت اصلاح و كيفرهای قضايی

- ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق جزا و جرم شناسی

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق شركتهای تجاری

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق تجارت بين الملل

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق مالكيت فكری

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق محيط زيست

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق حمل و نقل

- ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق نفت و گاز

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق بين الملل

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق اقتصادی 

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق خصوصی

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق ارتباطات

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق عمومی

- ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق خانواده

- ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق هوايی

ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق بشر

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی زبان شناسی:

- ترجمه انگلیسی به فارسی واژه گزينی و اصطلاح شناسی

ترجمه انگلیسی به فارسی زبان شناسی رايانشی

ترجمه انگلیسی به فارسی زبان شناسی همگانی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی زبان و ادبیات:

ترجمه انگلیسی به فارسی زبان و ادبيات گرايش ادبيات كودك ونوجوان

ترجمه انگلیسی به فارسی زبان و ادبيات گرايش ادبيات تطبيقی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم ارتباطات اجتماعي:

ترجمه انگلیسی به فارسی ارتباطات اجتماعی گرايش روزنامه نگاری

ترجمه انگلیسی به فارسی مطالعات فرهنگی و رسانه

ترجمه انگلیسی به فارسی تبليغ و ارتباطات فرهنگی

ترجمه انگلیسی به فارسی مديريت رسانه

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم سیاسی:

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم سیاسی گرایش دیپلماسی و روابط بین الملل

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی فلسفه:

ترجمه انگلیسی به فارسی فلسفه علم و فناوری

ترجمه انگلیسی به فارسی فلسفه تطبیقی

ترجمه انگلیسی به فارسی فلسفه اخلاق

ترجمه انگلیسی به فارسی فلسفه منطق

ترجمه انگلیسی به فارسی فلسفه علم

ترجمه انگلیسی به فارسی فلسفه هنر

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت:

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش سیستم های اطلاعاتی پيشرفته

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت مالی گرايش تامين مالی و سرمايه گذاری درنفت و گاز

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش كسب و كار الکترونیک

- ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش مديريت دانش

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت تکنولوژی گرایش سياستهای تحقيق و توسعه

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی گرايش كسب و كار

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش آموزش و ترويج كارآفرينی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار الكترونيكی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت مالی مهندسی مالی و مديريت ريسک

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار جديد

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش كسب و كار جديد

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تكنولوژی

- ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تكنولوژی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت مالی گرایش بيمه – مستغلات

- ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش گردشگری

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش بين الملل

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش سازمان

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت كار آفرينی گرايش MBA

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت مالی گرایش بانكداری

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت صنعتی گرایش مالی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت صنعتی گرایش تولید

- ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت بازرگانی بین الملل

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت بازرگانی داخلی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت تولید و عملیات

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت منابع انسانی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت آموزش عالی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت رسانه ای

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت آموزشی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت کارآفرینی

- ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت تکنولوژی

- ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت بازاریابی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت بازرگانی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت صنعتی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت دولتی

- ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت اجرایی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت شهری

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت بحران

- ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت مالی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت بیمه

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت تحول

ترجمه انگلیسی به فارسی MBA

  

 

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "فنی و مهندسی"

 

ترجمه انگلیسی به فارسی دریانوردی:

ترجمه انگلیسی به فارسی حمل و نقل دريايی

- ترجمه انگلیسی به فارسی بندر و كشتيرانی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر:

ترجمه انگلیسی به فارسی معماری سيستم های كامپيوتری

ترجمه انگلیسی به فارسی هوش مصنوعی و رباتيكز

ترجمه انگلیسی به فارسی شبکه های کامپیوتری

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی سخت ‌افزار

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی نرم ‌افزار

ترجمه انگلیسی به فارسی تجارت الکترونیک

ترجمه انگلیسی به فارسی امنیت اطلاعات

ترجمه انگلیسی به فارسی مکاترونیک

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی برق:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش الكترونيک قدرت و ماشينهای الكتريكی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الكترونيک

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش مخابرات ميدان و موج

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش سيستم های قدرت

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی برق گرایش كنترل

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شيمی گرايش صنايع شيميايی معدنی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شيمی گرايش فرآوری و انتقال گاز

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شيمی گرايش نانو فناوری

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شيمی گرايش پليمر

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مخازن هیدروکربوری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی صنایع پالایش

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی بیوتکنولوژی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی کاتالیست

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی صنایع گاز

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی نانو

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی صنایع:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی صنايع گرایش مديريت سيستم و بهره وری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی صنايع گرایش لجستيک و زنجيره تامين

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی صنايع گرایش مديريت نوآوری و فناوری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی صنايع گرایش سيستمهای مالی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی صنايع گرایش مديريت پروژه

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی صنايع گرایش آينده پژوهی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی عمران:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی عمران نقشه برداری گرایش سامانه اطلاعات مکانی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی سازه‌های هیدرولیکی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مکانیک خاک و پی

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی و مديريت منابع آب

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی خطوط راه آهن

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی حمل و نقل

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی راه و ترابری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی زلزله

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی آب

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT):

ترجمه انگلیسی به فارسی شبكه های كامپيوتری

ترجمه انگلیسی به فارسی تجارت الكترونيكی

ترجمه انگلیسی به فارسی امنيت اطلاعات

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مکانیک:

- ترجمه انگلیسی به فارسی طراحي سيستمهای ديناميكی خودرو

ترجمه انگلیسی به فارسی سيستم محركه خودرو

- ترجمه انگلیسی به فارسی سازه بدنه خودرو

ترجمه انگلیسی به فارسی تبديل انرژی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد و متالوژی:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش حفاظت و خوردگی 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش شکل‌دهی فلزات 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش جوشکاری 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش ریخته‌گری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش سرامیک 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش نانو مواد

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش متالورژی 

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی نفت:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی نفت گرایش مخازن هيدروكربوری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی نفت گرایش اكتشاف

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی نفت گرایش حفاری

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسي هوا و فضا:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی هوا و فضا گرایش مهندسی فناوری ماهواره

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی هوا و فضا گرایش ديناميک پرواز و كنترل

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی هوا و فضا گرایش سازه های هوايی

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی هوا و فضا گرایش مهندسی فضايی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی هوا و فضا گرایش آیروديناميک

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی نانو فناوری-نانو مواد:

ترجمه انگلیسی به فارسی نانو فناوری گرایش شناسايی و انتخاب مواد مهندسی

- ترجمه انگلیسی به فارسی نانو فناوری گرایش شكل دادن فلزات

  

 

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "علوم پایه"

 

ترجمه انگلیسی به فارسی آمار:

ترجمه انگلیسی به فارسی آمار گرایش اقتصادی و اجتماعی

ترجمه انگلیسی به فارسی آمار گرایش زیستی

ترجمه انگلیسی به فارسی آمار گرایش نظری

ترجمه انگلیسی به فارسی آمار گرایش بیمه

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی تربيت بدنی و علوم ورزشی:

ترجمه انگلیسی به فارسی مديريت ورزشی گرايش مديريت اوقات فراغت ورزش های تفریحی

ترجمه انگلیسی به فارسی فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی فعاليت بدنی و تندرستی

ترجمه انگلیسی به فارسی مديريت ورزشی گرايش مديريت رسانه های ورزشی

ترجمه انگلیسی به فارسی فيزيولوژی ورزشی گرايش تغذيه و ورزش

ترجمه انگلیسی به فارسی رفتار حركتی گرايش آموزش تربيت بدنی

ترجمه انگلیسی به فارسی رفتار حركتی گرايش رشد حركت

ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی ورزشی

ترجمه انگلیسی به فارسی بيومكانيک ورزشی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی:

ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی صنعتی – سازمانی

ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی خانواده درمانی

ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی عمومی

ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی بالينی

ترجمه انگلیسی به فارسی مشاوره و راهنمايی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی:

ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضیات صنعتی

ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی کاربردی

ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضیات مالی

ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی محض

ترجمه انگلیسی به فارسی بهینه سازی

ترجمه انگلیسی به فارسی آنالیز عددی

ترجمه انگلیسی به فارسی نظریه اعداد

ترجمه انگلیسی به فارسی هندسه

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی زیست شناسی:

ترجمه انگلیسی به فارسی زيست فناوری گرايش صنعت و محيط زيست

ترجمه انگلیسی به فارسی زيست شناسی گرایش ميكروبيولوژی

ترجمه انگلیسی به فارسی زيست شناسی گرایش ميكروبی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی:

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و فناوری نانو – نانوشيمی

ترجمه انگلیسی به فارسی شيمی كاربردی

ترجمه انگلیسی به فارسی شيمی معدنی

ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی فیزیک

ترجمه انگلیسی به فارسی شيمی تجزيه

ترجمه انگلیسی به فارسی شيمی پليمر

ترجمه انگلیسی به فارسی شيمی آلی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک:

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و فناوری نانو - نانو فيزيک

ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک اتمی-مولکولی

ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک حالت جامد

ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک هسته ای

ترجمه انگلیسی به فارسی نجوم

  

 

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "هنر"

 

ترجمه انگلیسی به فارسی معماری:

ترجمه انگلیسی به فارسی برنامه ريزی منطقه ای

ترجمه انگلیسی به فارسی برنامه ريزی شهری

ترجمه انگلیسی به فارسی طراحی شهری

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی هنرهای تصويری و طراحی: 

ترجمه انگلیسی به فارسی مرمت اشيای فرهنگی و تاريخی

ترجمه انگلیسی به فارسی تصوير متحرک(انيميشن)

ترجمه انگلیسی به فارسی عكاسی

ترجمه انگلیسی به فارسی نقاشی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی هنرهای موسيقی:

ترجمه انگلیسی به فارسی نوازندگی موسيقی جهانی

ترجمه انگلیسی به فارسی نوازندگی موسيقی ايرانی

ترجمه انگلیسی به فارسی آهنگسازی

  

 

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "دامپزشکی"

 

ترجمه انگلیسی به فارسی انگل شناسی دامپزشكی:

ترجمه انگلیسی به فارسی باكتری شناسی دامپزشكی

ترجمه انگلیسی به فارسی بافت شناسی دامپزشكی

ترجمه انگلیسی به فارسی انگل شناسی دامپزشكی

ترجمه انگلیسی به فارسی سم شناسی

  

 

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "علوم پزشکی"

 

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم پزشکی:

ترجمه انگلیسی به فارسی ميكروب شناسی بالينی

ترجمه انگلیسی به فارسی ايمنی شناسی

ترجمه انگلیسی به فارسی پزشكی عمومی

ترجمه انگلیسی به فارسی سم شناسی

ترجمه انگلیسی به فارسی فيزيوتراپی

ترجمه انگلیسی به فارسی پرستاری

  

 

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات،کتاب ها،کاتالوگ ها و متون "کشاورزی"

 

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و مهندسی صنايع غذايی:

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش علوم مواد غذایی

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش صنايع غذايی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مجموعه کشاورزی و منابع طبیعی:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی کشاورزی گرايش شناسایی و مبارزه با علف های هرز

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبیعی گرايش آبخیزداری، مرتع داری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی کشاورزی گرايش ترویج و آموزش کشاورزی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی کشاورزی گرايش بیوتکنولوژی در کشاورزی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی کشاورزی گرايش حشره شناسی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی کشاورزی گرايش خاک شناسی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی کشاورزی گرايش صنایع غذایی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبیعی گرايش جنگلداری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبیعی گرايش شیلات

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی کشاورزی گرايش باغبانی

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی تولیدات گیاهی

ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت کشاورزی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی توليدات گياهی:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی توليدات گياهی گرايش توليد محصولات باغبانی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی توليدات گياهی گرايش اصلاح گياهان باغبانی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی ـ اقتصاد كشاورزی:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش اقتصاد منابع طبيعی و محيط زيست

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی اقتصاد كشاورزی گرايش بازاريابی محصولات كشاورزی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی ـ آب:

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی گرایش مهندسی منابع آب

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی گرایش سازه های آبی

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی گرایش حشره شناسی كشاورزی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی گرایش اصلاح نباتات

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی گرایش زراعت

ترجمه انگلیسی به فارسی علوم و تكنولوژی بذر

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی ـ علوم باغبانی:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش فيزيولوژی و اصلاح سبزی ها

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش گياهان زینتی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش سبزی کاری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی گرايش ميوه كاری

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی ـ علوم دام و طيور:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش مديريت دامپروری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش فيزيولوژی دام

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی كشاورزی - علوم دامی گرايش تغذيه طیور

ترجمه انگلیسی به فارسی پرورش و مديريت توليد طيور

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی ـ بيابان:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی - مديريت مناطق بيابانی گرايش مرتع و آبخيزداری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی - مديريت مناطق بيابانی گرايش خاک شناسی

- ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی - مديريت مناطق بيابانی گرايش آبياری   

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی ـ شيلات:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی گرایش فرآوری محصولات شيلاتی

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی گرایش صيد و بهره برداری آبزيان

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی گرایش تكثير و پرورش آبزيان

  

 

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی ـ مرتع و آبخيزداری:

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی گرایش مرتعداری

ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی منابع طبيعی گرایش آبخيزداری

  

 

Link: http://www.tarjomekade.com/page/ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-87.html

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی *
متن پیغام *
CAPTCHA Image تصویر جدید