انتشار اطلاعیه سازمان سنجش درباره پردیس های خودگران - ترجمه کده
امتیاز بدهید

انتشار اطلاعیه سازمان سنجش درباره پردیس های خودگران

تاریخ انتشار: 93/7/7

 

اطلاعيه سازمان سنجش درباره اعلام فهرست اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت آزمون نيمه‌‌متمرکز پذيرش دوره پرديس‌هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع دکتري «Ph.D» سال ۱۳۹۳

بدين‌وسيله به اطلاع کليه شرکت‌کنندگان آزمون نيمه‌‌متمرکز پذيرش دوره پرديس‌هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع دکتري «Ph.D» سال ۱۳۹۳ ، مي‌رساند باتوجه به اطلاعات کارنامه (مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش کشور) و نکات زير مي‌توانند در کدرشته محل‌هاي معرفي‌شده براي بررسي سوابق علمي، پژوهشي، آموزشي، (مصاحبه) و پذيرش به دانشگاهها و يا موسسات ذيربط مراجعه نمايند.
۱- کليه‌ معرفي‌شدگان ملزم‌ مي‌باشند منحصراً از تاريخ ۹/۷/۱۳۹۳ تا ۱۵/۷/۱۳۹۳ ‌براي انجام مصاحبه ‌به‌ دانشگاه و يا موسسه آموزش‌ عالي‌ ذيربط مراجعه ‌نمايند. لذا ضرورت دارد با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي که براي مصاحبه معرفي شده‌اند از زمان دقيق مصاحبه و مدارک لازم مطلع شوند. بديهي‌ است‌ عدم ‌مراجعه ‌در زمانهاي ‌مقرر به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از شرکت در مصاحبه و پذيرش تلقي‌گرديده‌ و اقدامي درخصوص اين‌دسته از داوطلبان ‌ميسر نخواهد بود.
۲- چنانچه داوطلبي به يکي از موسسات آموزش عالي معرفي‌شده، مراجعه و در مصاحبه آن شرکت نمايد و نام داوطلب از سوي دانشگاه به اين سازمان به عنوان قبول اعلام گردد امکان اعلام قبولي همان داوطلب، براي ساير دانشگاهها و موسسات که داوطلب به آنها معرفي‌شده، به اين سازمان وجود نخواهد داشت. چنانچه داوطلب به قبولي صورت گرفته، معترض باشد مي‌بايست در بازه زماني انجام مصاحبه (۹/۷/۱۳۹۳ تا ۱۵/۷/۱۳۹۳)، به دانشگاهي که قبولي وي را ثبت کرده، مراجعه و مراتب انصراف خود را کتباً به دانشگاه ذيربط اعلام نمايد تا پس از حذف نام ايشان از پرتال توسط دانشگاه مربوط، اين امکان براي دانشگاه ديگري که داوطلب متقاضي است، ايجاد گردد. لذا داوطلبان ضرورت دارد موضوع قبولي خود را از دانشگاههايي که براي مصاحبه معرفي مي‌شوند پيگيري نموده و در اين خصوص دقت کافي را به عمل آورند.
۳- با توجه به هماهنگي به عمل‌آمده، نتيجه قبولي داوطلبان (بصورت مشروط)، حداکثر تا تاريخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ از طريق دانشگاههاي معرفي‌شده که در مصاحبه آن شرکت نموده‌اند، به طريق مقتضي (تلفن، پيامک و ...) به داوطلبان ذينفع اعلام خواهد شد.
۴- کليه داوطلبان بايستي واجد شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اعلام شده در دفترچه آزمون فوق‌الذکر باشند، درغيراينصورت از ثبت‌نام آنان ممانعت خواهد شد.
۵- در رشته هاي آزمون دار هر داوطلب باتوجه به ۸۰درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل مؤثر حاصل از معدل تراز مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و در رشته هاي بدون آزمون براساس معدل مؤثر حاصل از معدل تراز مقطع کارشناسي وکارشناسي ارشد گزينش علمي تا چند برابر ظرفيت هر کد رشته محل انجام شده است و هر داوطلب حداکثر تا ۵ کد رشته محل براساس موارد فوق براي ساير مراحل و انجام پذيرش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي معرفي شده اند.
۶- داوطلبان سهميه مربي يا رزمندگان در صورت دارابودن ۸۰ درصد حدنصاب آخرين نفر معرفي شده در گزينش آزاد در هر کد رشته محل و داوطلبان سهميه هاي ايثارگران در صورت کسب ۷۰ درصد حدنصاب آخرين نفر معرفي شده در گزينش آزاد براي انجام ساير مراحل مصاحبه و پذيرش نهايي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در هر کد رشته محل (حداکثر در ۵ کد) معرفي شده اند.
مدارک مورد نياز که مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند:
۱ـ اصل مدرک کارشناسي ارشد (فوق‌ليسانس).
معرفي‌شدگاني که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسي ارشد و يا دکتري حرفه‌اي هستند، مي‌بايست حداکثر تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ فارغ‌التحصيل شوند (اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۲۹ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون).
تبصره- آن‌دسته از دانشجوياني که حداکثر تا تاريخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ در يکي از مقاطع کارشناسي ارشد و يا دکتري حرفه‌اي فارغ‌التحصيل خواهند شد منحصراً مجاز به شرکت در مصاحبه کدرشته محل‌هاي تحصيلي نيمسال دوم (بهمن‌ماه) مي‌باشند.
۲ـ اصل مدرک کارشناسي (ليسانس)
آن‌دسته از معرفي‌شدگاني که فارغ‌التحصيل دوره کارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسي ناپيوسته، مي‌بايست اصل مدرک کارداني را نيز ارائه نمايند.
توجه: معرفي‌شدگاني که به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرک يا مدارک مندرج در بندهاي ۱ و ۲ فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي فارغ‌التحصيلي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.
۳ـ اصل شناسنامه و يا کارت ملي
براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي‌شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.
۴ـ اصل گواهي مبني بر اينکه عضو هيأت علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت متبوع بوده که به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد.
(آن‌دسته از معرفي‌شدگان براي مصاحبه که بر اساس مندرجات کارنامه آزمون و همچنين مندرجات فايل اطلاعات ارسالي که توسط اين سازمان از طريق پرتال در اختيار مؤسسه قرار گرفته، متقاضي استفاده از سهميه مربي گرديده‌اند، موظف به ارائه گواهي معتبر در اين خصوص مي‌باشند). لازم به توضيح است مطابق ضوابط مربوط، منحصراً مربيان رسمي (آزمايش ي يا قطعي) دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري يا ساير دانشگاه‌هايي که داراي هيأت مميزه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري باشند، مجاز به استفاده از سهميه «مربي» در آزمون نيمه‌‌متمرکز پذيرش دوره پرديس‌هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع دکتري «Ph.D» سال ۱۳۹۳ مي‌باشند به عبارت ديگر مدرسان و اعضاء هيأت علمي پيماني، قراردادي، حق‌التدريس، دستياران آموزشي و ... اجازه استفاده از اين سهميه را ندارند.
توجه: در صورتيکه براي بررسي مدارک، تعيين صلاحيت علمي و اعلام نمره مصاحبه نياز به ارائه مدارکي علاوه بر مدارک فوق مي‌باشد، مقتضي است موارد مورد نظر در وب‌سايت مؤسسه درج گردد. به داوطلبان توصيه شده است قبل از مراجعه براي انجام مصاحبه، براي اطلاع از نحوه مراجعه و مدارک مورد نياز هر مؤسسه به وب‌سايت اطلاع‌رساني مؤسسه ذيربط مراجعه نمايد.
تذکرات مهم:
۱- کليه معرفي‌شدگان لازم است در بازه زماني مجاز (۸/۷/۱۳۹۳ تا ۱۴/۷/۱۳۹۳)، فرم صلاحيتهاي عمومي مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش کشور را تکميل نمايند. بديهي است در صورت عدم تکميل فرم مربوط به صلاحيتهاي عمومي، وضعيت علمي آنان بررسي نخواهد شد.
۲- پذيرش نهايي توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با توجه به ظرفيت موجود و نتيجه بررسي سوابق علمي، پژوهشي، آموزشي(مصاحبه) صورت مي پذيرد و دانشگاهها نسبت به انجام ثبت نام و پذيرش مشروط داوطلبان مستقيماً اقدام
مي نمايند و نتايج نهايي پذيرش به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام مي شود.
۳- در رشته محل هایی که تعداد قبولین به حد نصاب تشکیل کلاس نرسد تصمیم گیری درخصوص تشکیل کلاس با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط خواهد بود .

 

منبع: مرجع دانشگاهی کشور

Link: http://www.tarjomekade.com/news/انتشار-اطلاعیه-سازمان-سنجش-درباره-پردیس-های-خودگران5.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
* این وب سایت هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.